نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون ثبت نام
Academic IELTS Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398 Isfahan 30,500,000 ریال ثبت نام در آزمون