شعبه آپادانا

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگذاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
pre 1 درحال بررسی روزهای زوج 14:00 - 09:۰۰ آپادانا 1399/03/01 1399/06/01 جزئیات
جزئیات

شعبه توحید

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگذاری محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
pre 2 درحال بررسی فرد 16:00 تا 18:00 توحید 139904/01 1399/06/01 جزئیات