تست

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون ثبت نام
Academic IELTS Oct ۲۶, ۲۰۱۹ - شنبه ۴ آبان ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Oct ۲۶, ۲۰۱۹ - شنبه ۴ آبان ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Nov ۲۳, ۲۰۱۹ - شنبه ۲ آذر ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Nov ۲۳, ۲۰۱۹ - شنبه ۲ آذر ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Dec ۱۴, ۲۰۱۹ - شنبه ۲۳ آذر ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Dec ۱۴, ۲۰۱۹ - شنبه ۲۳ آذر ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Jan ۱۸, ۲۰۲۰ - شنبه ۲۸ دی ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Jan ۱۸, ۲۰۲۰ - شنبه ۲۸ دی ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
Academic IELTS Feb ۱۳, ۲۰۲۰ - پنجشنبه ۲۴ بهمن ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون
General IELTS Feb ۱۳, ۲۰۲۰ - پنجشنبه ۲۴ بهمن ,۱۳۹۸ Isfahan ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام در آزمون